Regulamin voucherów prezentowych

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Vouchera prezentowego dostępnego na stronie www.sportologia.pl 

II. Definicje

Voucher – bon, który można nabyć drogą kupna. Można go wykorzystać wyłącznie do opłacenia konsultacji z psychologiem sportu/ trenerką mentalną Barbarą Wilanowską-Misińską

Nabywca – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu Vouchera 

Posiadacz – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora voucherem akceptująca postanowienia regulaminu dostępnego na stronie Sportologia.pl (https://sportologia.pl/regulamin

Realizacja Vouchera – wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na konsultację z psychologiem sportu/ trenerką mentalną Barbarą Wilanowską-Misińską 

Wydawca – odnosi się do Sportologia Barbara Wilanowska-Misińska z siedzibą we Wrocławiu (50-027), pl. Tadeusza Kościuszki 17/13, NIP: 9241846430

III. Warunki ogólne

 1. Na stronie https://sportologia.pl dostępny jest Voucher o wartości 130 zł. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 
 2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej https://sportologia.pl.
 3. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do zrealizowania konsultacji z psychologiem sportu/ trenerką mentalną Barbara Wilanowską-Misińską.
 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 
 5. Okres ważności Vouchera trwa do 31.03.2024 roku, zgodnie z datą widniejącą na Voucherze. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 
 6. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach: 
 2. Voucher stanowi formę zapłaty za towar usługę konsultacji z psychologiem sportu/ trenerką mentalną Barbarą Wilanowską-Misińską opisaną na stronie https://sportologia.pl.
 3. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału. Wyjątkiem jest zakupienie voucheru na więcej niż jedną konsultację/ spotkanie z psychologiem sportu/ trenerką mentalną Barbarą Wilanowska-Misińską – wtedy spotkania mogą odbyć się osobno. 
 4. Jeśli wartość vouchera nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć poprzez wykonanie przelewu na dane:

  Numer konta: 03 1140 2004 0000 3302 7710 6464
  Sportologia Barbara Wilanowska-Misińska
  Pl. Tadeusza Kościuszki 17 m. 13
  50-027 Wrocław

 5. W przypadku wykorzystania Voucheru na czas krótszy, niż zakłada jego realizacja, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty; 
 6. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności; 
 7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane; 
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania zastępczego.

V. Reklamacje

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (e-mail, list polecony) na adres Wystawcy. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

  O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie : e-mailem lub listem poleconym.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
 2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie Vouchera prezentowego https://sportologia.pl/voucher-prezentowy/ oraz na https://sportologia.pl/regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy. 
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sportologia.pl (https://sportologia.pl/regulamin.) i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Masz pytania lub chcesz się umówić na konsultację?

Jesteś w odpowiednim miejscu! Wyślij wiadomość, a odpowiem na nią od razu po przeczytaniu.